Měření vnitřního prostředí MŠ - únor 2020

Únorové měření stavu vnitřního ovzduší školky prokázalo, že koncentrace škodlivin nepřekračují zákonem stanovené limity.

V rámci průběžného monitoringu stavu vnitřního ovzduší Mateřské školy ve Štěnovicích bylo 6. února provedeno další měření, které bylo tentokrát zajištěno Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Měření, které provedl ZÚ na podnět Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, proběhlo ve třídě Klokánci v 1. patře budovy a ve třídách Medvídci a Štěňátka nacházející se v přízemí objektu. Výsledky měření prokázaly, že aldehydy, styreny a suma xyleny jsou pod zákonem stanovenými limity. Ve třídě Medvídci byl zjištěn vyšší výskyt naftalenu, jehož koncentrace však nepředstavuje vážnější zdravotní rizika. Přesto byla na doporučení hygieniků přijata opatření, která by měla vést k podstatnému snížení naměřené koncentrace naftalenu. Mimo jiné byla pořízena další čistička vzduchu s uhlíkovým filtrem a tzv. HEPA filtrem, která jednoznačně zvyšuje účinnost čištění vzdušiny, což ostatně potvrzují i výsledky posledních měření.

Poté, co se vedení obce a mateřské školy seznámilo s výsledky únorového měření, požádal starosta Petr Slavík doktora Svatopluka Krýsla z hygienické laboratoře Labtech s.r.o. o stanovisko ke zjištěným hodnotám. Doktor Krýsl (dříve také dlouholetý pracovník KHS PK), který nejprve porovnal výsledky z únorového měření s výsledky z předchozích měření, popisuje aktuální stav vnitřního ovzduší školky takto: „…došlo k podstatnému snížení u polyaromatických uhlovodíků, které jsou spojeny většinou s respirabilní frakcí prachu, který čistička účinně odstraňuje (podobně účinně odstraňuje i bakterie i viry).“ Pan Krýsl z hygienické laboratoře se dále vyjádřil k aktuální koncentraci kyslíkatých látek: „Co se týká kyslíkatých látek typu formaldehydu, acetaldehydu a acetonu, jejichž zdroje jsou v použitých dřevotřískových materiálech a podlahovinách, je situace víceméně stejná, ale určitě ne alarmující“. Ve srovnání s dalšími pětadvaceti školkami (pět z nich jsou plzeňské školky) nedosahuje koncentrace kyslíkatých látek ve vnitřním ovzduší štěnovické mateřinky ani běžného průměru, což vyplývá z dat Státního zdravotního ústavu. K výskytu kyslíkatých látek ještě Krýsl dodává: „Jsou nacházeny všude i ve venkovním prostředí a pro aceton a acetaldehyd jsou názory o jejich nebezpečnosti dosti sporné, protože se normálně vyskytují v těle člověka při jeho běžném metabolismu“. Další měření proběhne v březnu.

Pozn.: Protokol z měření je k dispozici na obecním úřadě v kanceláři starosty či místostarosty, v ředitelně MŠ nebo na Krajské hygienické stanici PK v Plzni.

10. 3. 2020

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy