Opatření MŠ Štěnovice v souvislosti s problematikou epidemie koronaviru

Pokud někdo ze zaměstnanců MŠ vyjel na soukromou cestu a vrací se z rizikových zemí či oblastí pro nákazu koronavirem, je povinen to nahlásit ředitelce školy. Karanténní opatření ve vztahu k dětem nebo zaměstnancům školy může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař. V případě podezření na riziko nákazy koronavirem bude mateřská škola telefonicky kontaktovat KHS v Plzni, případně příslušného lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy může stanovit ředitelka mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí). Náhradní péče o děti se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Uvedená opatření jsou preventivní povahy a vychází z nařízení a doporučení příslušných státních orgánů.

Dne 4. 3. 2020 - Mgr. Jitka Adamová, ředitelka školy

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy