Výskyt chemických látek ve vnitřních prostorách mateřské školy je pod stanovenými limity

Jak už byla veřejnost informována, 31. ledna tohoto roku bylo z důvodu přetrvávajícího zápachu v budově mateřské školky přistoupeno k dalšímu měření výskytu škodlivin ve vnitřních prostorách tohoto objektu. Měření bylo zaměřeno na další chemické ukazatele, které se za určitých okolností mohou vyskytovat ve vzdušině pobytových místností jednotlivých tříd. Výsledky měření vzdušiny prokázaly, že nedošlo z hlediska hodinového působení k překročení aldehydových látek (formaldehyd) a tím tedy tyto ukazatele vyhovují požadavkům platné hygienické legislativy. Pro vyloučení zdravotního dopadu na děti byly zjištěné koncentrace všech testovaných látek dále posouzeny z hlediska zdravotních rizik akreditovaným pracovištěm Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Z tohoto posudku vyplynulo, že děti v měřených třídách nejsou ovzduším pobytových místností natolik ohroženy, aby orgán ochrany veřejného zdraví nařídil okamžité uzavření prostor budovy školky nebo jinak omezil provoz tohoto předškolního zařízení. Pro maximální možnou eliminaci škodlivin byla již v minulosti přijata opatření, která jsou i nadále plněna (jako např.: řízené pravidelné větrání, častější pobyt dětí venku, zvýšený úklid prostor budovy mateřské školy). Z hlediska bezpečnosti dětí bude nadále stav vnitřního ovzduší školského zařízení průběžně ze strany MŠ Štěnovice monitorován a bude zde také prováděn zvýšený hygienický dohled. Pro vylepšení komfortu a vnitřního prostředí v mateřské škole je v plánu pořídit účinné zařízení pro čištění vzdušiny.

MUDr. Přemysl Tomašuk, ředitel KHS v Plzni
Petr Slavík, starosta obce Štěnovice
Mgr. Jitka Adamová, ředitelka MŠ Štěnovice

Pozn.: Protokol z měření je k dispozici na obecním úřadě v kanceláři starosty či místostarosty, v ředitelně MŠ nebo na Krajské hygienické stanici v Plzni.

Vyhotoveno 7. 5. 2019

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy