Výsledek proběhlého jednání zástupců MŠ a KHS Plzeň dne 6. 12. 2018

Dne 6. 12. 2018 proběhlo jednání mezi KHS Plzeň a zástupci Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň – jih, jehož účelem bylo stanovení cílů řešení vedoucí ke zklidnění situace mezi MŠ Štěnovice a občanskou veřejností. V rámci jednání bylo ze strany KHS Plzeň sděleno zástupcům MŠ Štěnovice, že stále docházejí podněty na trvající zápach ve třídách a žádosti o informace týkající se poskytování naměřených hodnot z proběhlého posledního měření tj. ze dne 12. 10. 2018. Pro usnadnění komunikace s občanskou veřejností KHS Plzeň poskytla tyto informace v elektronické podobě na úřední desku dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace je i sdělení, že všechny místnosti určené pro pobyt dětí v MŠ Štěnovice vyhovují k datu 12. 10. 2018 požadavkům § 13 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s přílohou č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění. Mateřská škola Štěnovice zveřejnila výsledky měření vnitřního prostředí staveb ze dne 12. 11. 2018 zaměřené na koncentraci chemických ukazatelů hned poté, co jí byly KHS zaslány, tzn. 2. 11. 2018, konkrétně v 14:19 hod. Na základě výsledků měření lze dovodit ustálení koncentrace chemických ukazatelů vzdušiny ve třídách v objektu MŠ Štěnovice. Z vědeckých poznatků je patrno, že bude nadále docházet ke snižování v současné době již podlimitních hodnot, naměřených koncentrací zveřejněných na úřední desce KHS Plzeň a MŠ Štěnovice. Další měření v objektu MŠ Štěnovice ze strany KHS proběhne v roce 2019 za účelem objektivizace vzdušiny pobytových místností z hlediska jejich hygienické zdravotní nezávadnosti.

Mgr. Jitka Adamová, ředitelka MŠ Štěnovice, okres Plzeň – jih

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy