Výsledek proběhlého jednání zástupců MŠ a KHS dne 5. 3. 2019

Dne 5. 3. 2019 proběhlo opětovné jednání mezi KHS Plzeň, zástupci obce Štěnovice a Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň – jih. Tak jak bylo avizováno, bylo v lednu 2019 provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Plzni další měření ovzduší vnitřních prostor štěnovické mateřské školy. V současnosti lze konstatovat na základě aktuálního vyjádření zástupců KHS v Plzni, že hodnoty naměřených koncentrací látek v ovzduší v jednotlivých místnostech MŠ nepřekračují vyhláškou stanovené hygienické limity. Na základě dalších podnětů a stížností rodičů dětí z mateřské školy však rozšířila KHS Plzeň spektrum svého měření na další ukazatele, a to i na ty, u kterých nejsou hygienické limity vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. stanoveny.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem se proto hodnotami lednového měření nadále zabývá. Poté, co bude lednové měření kompletně vyhodnoceno, bude veřejnost o jeho výsledcích informována.

Mgr. Jitka Adamová, ředitelka MŠ Štěnovice, okres Plzeň – jih

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy