Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Obnovení provozu mateřské školy

Všichni rodiče budou osloveni formou e-mailu nebo telefonicky o obnovení provozu MŠ. Informace o organizaci MŠ od 25. 5. 2020 a povinnosti rodičů podepsat čestné prohlášení je ke stažení níže.

Aktuality

Od 25. 5. 2020 podmiňuje mateřská škola vstup příchozích osob na pracoviště MŠ měřením teploty. Naměřená teplota není zaznamenána ve spojení se jménem nebo jinými údaji umožňujícími identifikaci dané osoby. Ve smyslu GDPR s přihlédnutím k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením lze měření teploty považovat za oprávněný zájem mateřské školy při předcházení ohrožení zdraví.
Informace pro rodiče týkající se obnoveného provozu od 25. 5. 2020: provoz MŠ je upraven s ohledem na aktuální situaci. Provoz všech tříd bude probíhat od 6:30 do 16:00 hod. tak, aby bylo minimalizováno spojování a shlukování dětí z celé MŠ. Při příchodu a odchodu zvoňte na třídu Vašeho dítěte. (uvedená doba provozu platí i pro třídu Liščat v ZŠ Štěnovice)
Zodpovězení otázky týkající se letošního zápisu: : Jakým způsobem se bude přidělovat registrační číslo pro zápis na školní rok 2020/2021? Letos si zákonný zástupce sestaví registrační číslo sám. První bude počáteční písmeno jména dítěte (příklad: Lucie – L) K tomuto písmenu bude přiřazeno čtyřčíslí uvedené za lomítkem rodného čísla dítěte. (příklad: výsledné registrační číslo – L1499)
Zodpovězení otázky týkající se letošního zápisu: Jak se rodič dozví o přijetí či nepřijetí svého dítěte do MŠ? Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již není automaticky zasíláno, ale je oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve vývěsce u budovy MŠ a na webových stránkách mateřské školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 2. 6. 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, rodiče ale mohou požádat o jeho vydání.
Zodpovězení otázky týkající se letošního zápisu: Je možné se odvolat? Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno v písemné podobě. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňskému kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň – jih. Po uplynutí odvolací lhůty nabývá rozhodnutí právní moci.
Zápis do MŠ Štěnovice na školní rok 2020/2021 se uskuteční v době od 4. 5. do 15. 5. 2020. Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Více informací: Přijímání dětí

Nejnovější akce

10.06. – se uskuteční výlet na Točník - zrušeno.

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací