Koncepce školky

Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Vzdělávání vychází ze zásad a cílů vzdělávání stanovených školským zákonem a to především z § 2,3 a 33 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vize školy:

Moderní škola, která nabízí řadu aktivit vycházejících ze skutečných zájmů a potřeb dítěte tak, aby se nepromarnilo, ale naplnilo vše dobré, co dítěti bylo dáno do vínku jako možnost a mohly být tak položeny kvalitní základy pro jeho celoživotní učení.

Hlavní rysy programu naší školy:

 • celková svázanost se společenským vývojem, se změnami ve světě a morálními a lidskými hodnotami, na nichž je založena naše společnost
 • podpora důležitého předpokladu pro rozvíjení každého jedince, čímž je subjektivní pocit bezpečí a spokojenosti
 • vytváření podmínek pro rozvoj základů zdravého životního stylu dětí, svobodného rozvoje osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte
 • pestrá a široká vzdělávací nabídka podporující schopnosti, talent, zájmy a nadání dětí

Na základě své filozofie škola dětem poskytuje:

 • nabídku aktivit, které oslovují jejich "silnou" stránku (dítě si samo vybírá hračky a činnosti, může pracovat vlastním tempem na rozdílných či různě obtížných úkolech)
 • používání metody "Mensa NTC Learning" – motorická cvičení a aktivity, které rozvíjejí intelektuální schopnosti dětí tak, aby v co největší míře dosáhly svých biologických potenciálů (cílem projektu je rozvoj mentální kapacity dětí pomocí jednoduchých cvičení, které jsou nenásilně včleněny do vzdělávacího programu školky, aby se u dětí v tomto věku co nejvíce využívalo jejich mozkového potenciálu)
 • společné budování pravidel a hranic, ve kterých se budou děti pohybovat a cítit bezpečně
 • budování zdravého sebevědomí dítěte (vytváření podmínek pro to, aby dítě zažívalo při činnostech v MŠ převážně úspěch, aby se mohlo učit různým způsobem podle svého individuálního stylu)
 • využívání znalostí učitelek o mnohočetné inteligenci a jedinečnosti lidského mozku (způsob plánování pedagogů v třídních vzdělávacích programech, model učení pro 21. století - zajiątění stimulujícího prostředí a dalších aktivit podle případných mimořádných schopností dětí)

Po proškolení našich učitelek v metodě Mensa NTC do programu mateřské školy zařazujeme:

 • práci s abstraktními symboly – poznávání a rozlišování značek aut, vlajek států, dopravních značek, piktogramů, písmen
 • procvičování paměti – Kimovy hry, pexesa, hry s nejrůznějšími obrázky
 • cvičení akomodace oční čočky – stavby podle předlohy, hry s míčem, overbalem, koulení, házení, podávání míče
 • cvičení jemné motoriky – navlékání korálků, modelování, provlékání, hry s mozaikami, trhání a mačkání papíru, modelování
 • cvičení koordinace, rovnováhy - chůze po čáře, laně, švihadle, různém náčiní, po žebříku, lavičce, obrubníku, přeskoky, skoky snožmo, po jedné noze, předklony, záklony, skákání na trampolíně, skákání panáka
 • práce s hudbou – pohyb na hudbu, tanec, rytmizace, hry na tělo, hry na rytmické nástroje, rozpoznávání hudby
 • grafomotorická cvičení – za doprovodu písně, říkanek
 • logické hádanky - enigmatické otázky
 • rotace kolem vlastní osy

chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy