Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014


Název projektu:

Podpora zavedení systému logopedické prevence v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň - jih

Naše mateřská škola získala šesté místo v pořadí úspěšnosti zpracovaných projektů na podporu logopedické prevence v mateřských školách v rámci ČR. (vyhodnocení MŠMT).

Celková částka na podporu logopedické prevence činí 145000,- Kč.

Rozpočet byl poskytnut na:

 • úhradu nákupu pomůcek a vybavení pro mateřskou školu Štěnovice - pomůcek pro artikulační, dechová a fonační cvičení, pro rozvoj fonematického sluchu, obrázků na rozvoj slovní zásoby, pomůcek pro zraková, hmatová, čichová cvičení, pro rozvoj hrubé (cvičení obratnosti a koordinace pohybu i relaxaci) a jemné motoriky, obrázkových souborů k rytmizaci slov, říkadel, apod.,
 • na vybavení prostředí MŠ počítačovou technikou s výukovými programy pro řečovou výchovu a praktické zapojení ICT do běžné vzdělávací činnosti,
 • úhradu nákupu literatury – leporela, odborná literatura pro práci v rámci logopedické prevence

Prevence není a ani nemůže být brána jako náhrada za logopedickou péči, kterou se zabývá klinický logoped.

Prevence je v rámci projektu pojímána komplexně, tzn., že je zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte.

Cíle projektu:

 • reagovat na současné vzdělávací strategie a přístupy, zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání v MŠ Štěnovice, okres Plzeň - jih
 • vytvořit atraktivnější, pestřejší a kvalitnější prostředí pro komplexní práci předškolních pedagogů v MŠ Štěnovice, které povede ke zlepšení komunikačních dovedností dětí mateřské školy a podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči
 • v souvislosti se současnými podmínkami školy a s inovací a modernizací stávajícího ŠVP posílit edukační aktivity směřující k včasné prevenci řečových problémů dětí docházejících do mateřské školy a to nejen těsně před vstupem do základní školy, ale po celou dobu jejich docházky tzn. již od 3 let
 • zapojit do procesu vzdělávání předškolních dětí nové moderní logopedické pomůcky a počítačovou techniku tak, aby byly maximálně nápomocny prevenci vzniku čtenářských obtíží, vyrovnávání komunikačních dovedností dětí před nástupem do základní školy a zacíleny na aktuální a specifické potřeby dětí v mateřské škole Štěnovice
 • k informování o dostupnosti logopedické péče a realizaci logopedických aktivit v mateřské škole Štěnovice a ke zvýšení efektivity celého projektu využívat stávající internetové stránky školy a individuální konzultace s rodiči dětí

Zdůvodnění:

 • současná výraznější patlavost dětí předškolního věku, chudší pasivní i aktivní slovní zásoba a vyjadřovací neobratnost, které mohou způsobovat vzdělávací problémy v následující školní docházce dětí
 • neangažovanost, nepodnětnost, nestabilita rodinného prostředí a nízká úroveň stimulace v rodinách některých dětí
 • nezanedbatelné procento odkladů školní docházky z důvodu nesprávné výslovnosti dětí
 • nutnost reflektovat propojení mateřské školy se školou základní tzn. s následujícím stupněm vzdělání
 • obtížnější dostupnost logopedické péče v místě
 • náprava řečových vad dětí v současné době spočívá na odbornících (logopedech), kteří se často kvůli velkému vytížení věnují především dětem až v těsně předškolním věku
 • věk 3 – 6 let je ideální období pro kultivaci řeči a rozvoj jazyka

Aktivity s dětmi, které se v rámci projektu realizují:

 • dechová a fonační cvičení
 • pohybové aktivity
 • zraková, hmatová, čichová cvičení
 • práce s literaturou
 • společné i skupinové didaktické hry se zaměřením na motoriku mluvidel, zrakovou a sluchovou percepci a paměť, vyjadřovací schopnosti, výslovnost, jazykový cit, rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby, artikulační obratnost a fonematické slyšení
 • logopedická cvičení na rozvoj jednotlivých rovin jazyka – slovní zásobu, správnou výslovnost, gramatickou správnost a užití komunikace v praxi
 • práce s ICT výukovými programy pro řečovou výchovu
 • rytmizace slov a říkadel
 • grafomotorika
 • logopedické chvilky u logopedického zrcadla

Pomůcky, které jsou využívány při práci s dětmi a které pomáhají vytvořit více motivující prostředí:

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy