Projekt s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006486 s názvem MŠ Štěnovice šablony

Projekt je podpořen z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

Výše specifikovaný projekt byl schválen pro financování: 31. 7. 2017
Poskytnutá dotace je ve výši: 484 696,- Kč
Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2017.
Projekt je naplánován na dobu dvou let.

Hlavní část projektu školy je zaměřen na personální podporu.
Školní asistent v MŠ Štěnovice – cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu při vzdělávání dětí.

Dílčí část projektu je zaměřena:

  • ● na sociální a profesní rozvoj pedagogů
  • ● vzájemné sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím
  • ● vzájemných návštěv – zkušenosti s podporou nadání, nadaných dětí

Výběr témat byl proveden na základě evaluační činnosti školy a výstupů dotazníkového šetření.

Evropské strukturální a investiční fondy

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy