Náplň dne

Provoz školy je od 6:00 do 16:30 h (včetně provozu o prázdninách), třída Liščat v ZŠ má provoz od 6:00 do 16:00 h

Budova mateřské školy je z bezpečnostních důvodů uzavřena, rodiče používají videotelefon (v ZŠ zvonek) a to především v časech přivádění a odvádění dětí:

6:00 - 8:00 h
12:15 - 12:35 h
14:45 - 16:30 h

Doba jídla

Třídy v MŠ Třída v ZŠ
Přesnídávka 8:30 - 8:45 h 8:45 h
Oběd 11:45 h 11:30 h
Svačina 14:30 h 14:30 h
Jídlo je servírováno ve třídách MŠ. Děti se stravují v jídelně ZŠ.

Scházení dětí

Budova MŠ se ráno otevírá v 6:00 hod. Rodiče nebo jejich zástupci přivádějí děti do MŠ i ZŠ nejpozději do 8:00 h, popřípadě učitelce oznámí pozdější příchod dítěte – příchod může být volen podle individuálních potřeb dětí a rodičů, ale dítě musí být přihlášeno ke stravování, jinak jej nelze po 8:00 h přijímat.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Jednotný čas začátku povinného předškolního vzdělávání je určen každý den na 8:00 hod.

Rozcházení dětí

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době. Po obědě si rodiče odvádějí děti domů zpravidla v čase od 12:15 do 12:35 hod. a to tak, aby nebyl narušován rituál před odpočíváním ostatních dětí – tzn. četba pohádek a poslech relaxační hudby před odpočinkem ve vedlejší třídě. Rodiče oznámí učitelce, že si jdou pro dítě a počkají v šatně, aby si dítě mohlo hru v klidu dokončit, uklidit hračky a rozloučit se s dětmi a učitelkou. Individuální odchod je možný po předchozí domluvě a s ohledem na odpočívající děti v MŠ. Odpoledne se mateřská škola otevírá v 14:45 hod. Děti z MŠ se v závěru provozu tzn. od 16:00 do 16:30 hod pravidelně shromažďují ve třídě – Štěňátka.

Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít odpoledne některou třídu, je informace o umístění dětí zveřejněna na dveřích rozdělené třídy.

Pokud chodí rodiče opakovaně a bezdůvodně pro dítě pozdě, bude tato skutečnost považována za narušování provozu školy.

Rodiče jsou povinni opustit budovu MŠ včas, tj. do 16:30 hod., odloučené pracoviště v ZŠ do 16:00 hod.

Uspořádání denních činností - denní program:

  • Scházení dětí, hrové, spontánní aktivity dětí, nabídka individuálních a skupinových činností
  • Řízená zájmová aktivita - ranní cvičení, komunikativní kruh
  • Hygiena, přesnídávka
  • Dopolední integrovaná činnost - učení metodami vhodnými pro předškolní věk (9:00 – 10:00 hod.)
  • Pobyt venku (10:00 - 11:45 hod)
  • Hygiena, oběd
  • Příprava na odpočinek, odpočinek (spánek) dětí, klidný program - respektována je individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (u dětí bez potřeby spánku cca půl hodiny klidu na lůžku při pohádce, poté klidný program)
  • Hygiena, odpolední svačina
  • Odpolední hrové činnosti, skupinové činnosti, v případě pěkného počasí mohou činnosti probíhat na zahradě mateřské školy, rozcházení dětí

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení, mimořádné akce). Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy