O nás

Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Mateřská škola byla postavena jako účelové zařízení v roce 1983 za velké podpory občanů Štěnovic, kteří se velmi aktivně podíleli na její stavbě a úpravě okolí. Škola je tvořena třemi propojenými budovami. Objekt je dvoupodlažní, do prvního patra jsou situovány třídy - Štěňátka, Medvídci, Koťátka a stravovací provoz, ve druhém podlaží jsou umístěny dvě třídy - Klokánci a Berušky. Škola má odloučené pracoviště v budově základní školy - třídu Liščata.

Všech šest tříd má celodenní provoz. Do třídy Liščata, popřípadě Berušky jsou umísťováni předškoláci, v Medvídcích jsou vzhledem k prostorovým podmínkám zařazovány děti nejmladší.

Stravování pro třídy v budově MŠ zajišťuje školní jídelna MŠ, která je součástí mateřské školy. Jídlo je servírováno v jednotlivých třídách. Děti ze třídy v ZŠ se stravují v jídelně ZŠ, kam docházejí na přesnídávku, oběd i odpolední svačinu. Dětem je vyhrazena samostatná část jídelny a pevně stanovena doba stravování s požadovanými intervaly.

Trvale dobrý technický stav celé budovy je pečlivě udržován, škola prochází průběžně rekonstrukcemi a výměnou zastaralých částí za nové. Postup modernizace vychází z dlouhodobého plánu technicko-materiálního vybavení a plánovaných rozpočtů na každý kalendářní rok. Kromě finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu se škola snaží ke svému rozvoji využívat i další finanční zdroje. V prázdninovém období 2009 byla zrealizována rozsáhlá rekonstrukce všech venkovních schodišť MŠ. O prázdninách 2010 prošla škola inovací topného systému s napojením na počítač. Ve všech třídách je tak možné dosáhnutí stálé a optimální teploty. V roce 2017 a 2018 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí, kdy byl podstatně změněn vzhled a stavební ráz celého objektu. Poskytovatelem dotace na rekonstrukci byl řídící orgán IROP. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala vybraná projektová kancelář Hausner a Spěváček. V rámci rozšíření kapacity školky byla vybudována nová třída, z důvodu bezpečnosti dětí i zaměstnanců byl součástí stavebních úprav také vstupní vestibul s jediným hlavním vchodem. Celkové náklady akce činily zhruba 30 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že před mateřskou školou lze obtížně parkovat, jedná se také v návaznosti na stavební úpravy o výstavbě nového parkoviště před areálem školky pro rodiče docházejících dětí.

Všechny třídy naší školy mají příjemný interiér, v kterém jsou vytvořena zázemí pro soukromí dětí, koutky pro dětské hry a který je doplněn výzdobou především dětských výkresů, výtvorů a výrobků. Třída Medvídků byla vybavena zcela novým dětským nábytkem v roce 2007, třída Liščat v roce 2009. O vánočních prázdninách 2011 došlo ke zbudování nových dětských sprchových koutů ve třídách Berušek, Klokánků a Štěňátek a výměně dětských vodovodních kohoutků za pákové baterie. V roce 2010 byla vyměněna všechna lehátka pro odpočinek dětí za nová. V roce 2013 a 2014 byl vyměněn šatnový nábytek v šatnách Štěňátek, Klokánků a Berušek, došlo též k výměně nábytku v umývárnách těchto třech tříd.

V roce 2014 byly zrekonstruovány šatny dětí. V roce 2015 byly položeny nové podlahové krytiny – zátěžové koberce – do všech tříd školy.

Dostatek různých hraček a vybavení pomůckami umožňuje zajišťovat naplňování programu školy, jehož obsah se odvíjí od nabídky řady aktivit vycházejících ze skutečných zájmů a potřeb dětí. Hračky jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, pro dívky i chlapce. Děti jsou průběžně na základě svého zájmu seznamovány i s audiovizuální technikou (tablety, PC, interaktivní tabule).

Též vybavení školní jídelny je postupně obměňováno a modernizováno dle finančních možností. Je zpracován projekt na budoucí uspořádání kuchyně se zabudovanými moderními prvky. O hlavních prázdninách 2009 byl do kuchyně MŠ pořízen Konvektomat a postupně myčky, nerezové zařízení a nové výdejní vozíky, sklad byl dovybaven novými mrazicími boxy. V roce 2014 byly zrekonstruovány přípravné kuchyňky v celé mateřské škole. V rámci rozsáhlé rekonstrukce v roce 2017 – 2018 byla kuchyně doplněna o další konvektomat a kuchyňský robot.

Škola je obklopena velkou zahradou s pískovišti, kopcem, altánem, chatou a přírodními koutky pro dětské hry. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Její velká rozloha vedla k vybudování míst s tabulí na kreslení, průlezkami, houpačkami, skluzavkami, lodí a dalšími prvky pro hry a dostatečné pohybové vyžití dětí. Výsadbou vzrostlých stromů se snažíme vytvořit stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Umístění naší školky blízko pod lesem nabízí navíc mnoho pozorování přírodních jevů, pořádání výletů, každodenních vycházek a pomáhá podporovat fyzickou kondici dětí.

Od roku 2014 se mateřská škola intenzivně zabývá prevencí řečových problémů a to nejen u dětí před nástupem do základní školy, ale po celou dobu jejich docházky, tzn. od 3 let věku. Ve školním roce 2014/2015 se škola se stala pilotní školou pro ověřování vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a hostitelským pracovištěm pro realizaci stáže v rámci projektu Techmania Science Center o.p.s. ve spolupráci se soukromou školou DIMENZE AZ s.r.o. v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve školce jsou na základě tohoto programu ve zvýšené míře používány didaktické pomůcky zaměřené na polytechnické vzdělávání. Školka vytváří podnětné prostředí a podmínky pro vzdělávání nadaných dětí, realizuje aktivity podporující fyzickou i intelektovou stimulaci dětí, má proškolené učitele v metodě Mensa NTC. V roce 2015 byl školce přidělen titul „Školka spolupracující s Mensou ČR“ a v roce 2018 byl tento titul znovu obhájen. Převážné většině rodičů provoz školy od 6,15 hod. do 16,00 hod. již několik let vyhovuje, v roce 2013 jsme však na žádost rodičů přistoupili na časnější zahájení provozu MŠ, a to od 6,00 hodin. Od roku 2016 zřizovatel mateřské školy financuje prodloužený provoz MŠ v jedné třídě do 16,30 hodin.

Provoz mateřské školy by měl v ideálním případě vyhovovat i psychohygienickým potřebám dětí.

Škola je od července 2001 samostatným právním subjektem - příspěvkovou organizací.

O čtvrtou třídu byla škola rozšířena od září 2007.
O pátou třídu byla škola rozšířena od září 2009 a o šestou třídu v roce 2018.

Současná kapacita školy je 159 dětí.

Dne 31. 7. 2017 byl schválen projekt MŠ Štěnovice šablony z výzvy OP VVV 02_16_022 s výší částky podpory 484 696 Kč, která bude čerpána především na dočasnou personální podporu v mateřské škole.

chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy