O nás

Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 130 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Mateřská škola byla postavena jako účelové zařízení v roce 1983 za velké podpory občanů Štěnovic, kteří se velmi aktivně podíleli na její stavbě a úpravě okolí. Škola je tvořena jedinou budovou. Objekt je dvoupodlažní, do prvního patra jsou situovány třídy - Štěňátka, Medvídci a stravovací provoz, ve druhém podlaží jsou umístěny dvě třídy - Klokánci a Berušky. Škola má odloučené pracoviště v budově základní školy - třídu Liščata.

Všech pět tříd má celodenní provoz. Do třídy Liščata, popřípadě Berušky jsou umísťováni předškoláci, v Medvídcích jsou vzhledem k prostorovým podmínkám zařazovány děti nejmladší. Třídy Klokánci a Štěňátka jsou převážně věkově smíšené.

Stravování pro třídy v budově MŠ zajišťuje školní jídelna MŠ, která je součástí mateřské školy. Jídlo je servírováno v jednotlivých třídách. Děti ze třídy v ZŠ se stravují v jídelně ZŠ, kam docházejí na přesnídávku, oběd i odpolední svačinu. Dětem je vyhrazena samostatná část jídelny a pevně stanovena doba stravování s požadovanými intervaly.

Trvale dobrý technický stav celé budovy je pečlivě udržován, škola prochází průbìžně rekonstrukcemi a výměnou zastaralých částí za nové. Postup modernizace vychází z dlouhodobého plánu technicko-materiálního vybavení a plánovaných rozpočtů na každý kalendářní rok. Kromě finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu se škola snaží ke svému rozvoji využívat i další finanční zdroje. V prázdninovém období 2009 byla zrealizována rozsáhlá rekonstrukce všech venkovních schodišť MŠ. O prázdninách 2010 prošla škola inovací topného systému s napojením na počítač. Ve všech třídách je tak možné dosáhnutí stálé a optimální teploty.

Všechny třídy naší školy mají příjemný interiér, v kterém jsou vytvořena zázemí pro soukromí dětí, koutky pro dětské hry a který je doplněn výzdobou především dětských výkresů, výtvorů a výrobků. Třída Medvídků byla vybavena zcela novým dětským nábytkem v roce 2007, třída Liščat v roce 2009. O vánočních prázdninách 2011 došlo ke zbudování nových dětských sprchových koutů ve třídách Berušek, Klokánků a Štěňátek a výměně dětských vodovodních kohoutků za pákové baterie. V roce 2010 byla vyměněna všechna lehátka pro odpočinek dětí za nová. O letních prázdninách 2011 se uskutečnila nástavba MŠ se sedlovou střechou za podpory Plzeňského kraje. Na chodníku na zahradě MŠ však vznikly žlábky na odtok dešťové vody ze střechy a toto řešení není z hlediska bezpečnosti dětí zcela ideální. Dořešilo se pevné oddělení zahrady od dvora MŠ vzhledem k tomu, že nebyla zcela zajištěna bezpečnost dětí, protože na dvůr zajíždějí v průběhu dne auta se zásobováním. V roce 2013 a 2014 byl vyměněn šatnový nábytek v šatnách Štěňátek, Klokánků a Berušek, došlo též k výměně nábytku v umývárnách těchto třech tříd. O prázdninách 2014 byly vyměněny firmou Vekra všechny vstupní dveře do MŠ za bílé, plastové s bezpečnostními skly.

V roce 2014 byly zrekonstruovány šatny dětí. V roce 2015 byly položeny nové podlahové krytiny – zátěžové koberce – do všech tříd školy.

Dostatek různých hraček a vybavení pomůckami umožňuje zajišťovat naplňování programu školy, jehož obsah se odvíjí od nabídky řady aktivit vycházejících ze skutečných zájmů a potřeb dětí. Hračky jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, pro dívky i chlapce. Děti jsou průběžně na základě svého zájmu seznamovány i s audiovizuální technikou (tablety, PC, interaktivní tabule).

Též vybavení školní jídelny je postupně obměňováno a modernizováno dle finančních možností. Je zpracován projekt na budoucí uspořádání kuchyně se zabudovanými moderními prvky. O hlavních prázdninách 2009 byl do kuchyně MŠ pořízen Konvektomat a postupně myčky, nerezové zařízení a nové výdejní vozíky, sklad byl dovybaven novými mrazicími boxy. V roce 2014 byly zrekonstruovány přípravné kuchyňky v celé mateřské škole.

Škola je obklopena velkou zahradou s pískovišti, kopcem, altánem, chatou a přírodními koutky pro dětské hry. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Její velká rozloha vedla k vybudování míst s kolotoči, věží, padacím mostem, tabulí na kreslení, průlezkami, houpačkami, skluzavkami a dalšími prvky pro hry a dostatečné pohybové vyžití dětí. Výsadbou vzrostlých stromů se snažíme vytvořit stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Umístění naší školky blízko pod lesem nabízí navíc mnoho pozorování přírodních jevů, pořádání výletů, každodenních vycházek a pomáhá podporovat fyzickou kondici dětí.

Od roku 2014 se mateřská škola intenzivně zabývá prevencí řečových problémů a to nejen u dětí před nástupem do základní školy, ale po celou dobu jejich docházky, tzn. od 3 let věku. Ve školním roce 2014/2015 se škola se stala pilotní školou pro ověřování vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníků a hostitelským pracovištìm pro realizaci stáže v rámci projektu Techmania Science Center o.p.s. ve spolupráci se soukromou školou DIMENZE AZ s.r.o. v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve školce jsou na základě tohoto programu ve zvýšené míře používány didaktické pomůcky zaměřené na polytechnické vzdělávání. Školka vytváří podnětné prostředí a podmínky pro vzdělávání nadaných dětí, realizuje aktivity podporující fyzickou i intelektovou stimulaci dětí, má proškolené učitele v metodě Mensa NTC. V roce 2015 byl školce přidělen titul „Školka spolupracující s Mensou ČR“.
 Převážné většině rodičů provoz školy od 6,15 hod. do 16,00 hod. již několik let vyhovuje, v roce 2013 jsme však na žádost rodičů přistoupili na časnější zahájení provozu MŠ, a to od 6,00 hodin. Od roku 2016 zřizovatel mateřské školy financuje prodloužený provoz MŠ v jedné tříde do 16,30 hodin. Provoz mateřské školy by měl v ideálním případě vyhovovat i psychohygienickým potřebám dětí.

Škola je od července 2001 samostatným právním subjektem - příspěvkovou organizací.

O čtvrtou třídu byla škola rozšířena od září 2007. 
O pátou třídu byla škola rozšířena od září 2009.

Současná kapacita školy je 130 dětí. Již několik let tato kapacita nedostačuje poptávce na umístění všech dětí, jejichž rodiče žádají o přijetí do mateřské školy. Na jaře roku 2017 bylo schváleno přidělení dotace na stavební úpravy MŠ. Poskytovatelem dotace je řídící orgán IROP. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala vybraná projektová kancelář Hausner a Spěváček. Zahájení stavebních prácí je předbežně plánováno na říjen nebo listopad roku 2017. V rámci rozšíření kapacity školky bude vybudována nová třída, z důvodu bezpečnosti bude součástí stavebních úprav také vstupní vestibul. Předpokládané celkové náklady akce činí zhruba 30 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že před materskou školou lze obtížně parkovat, dojde také v návaznosti na stavební úpravy k výstavbě nového parkovište před areálem školky pro personál i rodiče docházejících dětí.

Dne 31. 7. 2017 byl schválen projekt MŠ Štěnovice šablony z výzvy OP VVV 02_16_022 s výší částky podpory 484 696 Kč, která bude čerpána především na dočasnou personální podporu v mateřské škole.

chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy