Profesní rozvoj pedagogů – absolvování dalšího pedagogického vzdělávání


Jitka Adamová:

 • Důslednost anebo bezpodmínečná láska
 • Metodická poradna
 • MUDr. František Koukolík: Maminky, tátové a děti
 • Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému
 • Nástrahy odměňování pedagogů
 • Škola versus zřizovatel
 • Talent a co s ním?
 • Formativní hodnocení u žáků se SVP
 • Jak zvládnout administrativu V MŠ
 • Kulatý stůl – podpora nadání
 • Nadané dítě ve škole a doma
 • Prevence a zvládání stresu
 • Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga
 • Komunikace školy s partnery
 • Základy první pomoci při úrazech a náhlých stavech u dětí
 • Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol
 • Školství 2019
 • O výchově a vzdělávání – liberální výchova
 • Školení konzultantů, odborných pracovníků - benchlearning
 • Aktuální povinnosti ředitelky MŠ
 • Aktuální legislativní změny týkající se předškolního vzdělávání
 • Aktuální témata předškolního vzdělávání
 • Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání
 • Jak učit, žít a nezbláznit se mateřské škole
 • Pracovní setkání národních skupin garantů pečujících o nadání
 • O výchově – setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem I., II., II., IV.
 • Docházka dětí mladších tří let do MŠ – problém nebo výzva?
 • Víkend o nadaných dětech – Future Mensa
 • Aktuální legislativní změny
 • Příprava na povinný předškolní ročník v MŠ
 • Společné vzdělávání od 1. 9. 2016
 • Mensa pro rozvoj nadání 2016
 • Zajištění bezpečnosti při pořádání školních akcí
 • Život s pravidly, limity a rituály
 • Tvořivost jako součást nadání – sítě pro podporu nadání
 • Inovace výuky
 • Inspekční činnost ve školách
 • Řešení problémových situací z pohledu práva
 • Komunikační dovednosti
 • Tablet – nová technologie interaktivního vzdělávání
 • Výchova - svoboda, nebo zodpovědnost?
 • Výchovné trendy a jejich důsledky
 • Liberální výchova
 • 7 kouzelných slov pro proces učení
 • Koučování ředitelů škol Plzeňského kraje
 • Nové metody práce s dětmi
 • Zapojení angličtiny do ŠVP PV
 • O výchově a vzdělávání
 • Trendy ve vzdělávání
 • MŠ a závazná legislativa
 • O výchově a vzdělávání
 • Trendy ve vzdělávání
 • Metodika anglického jazyka – Brána jazyků otevřená I., II., III., IV., V.
 • Metodika Aj – Jazyky hrou I., II., III.
 • Teaching Young Learners English Is Fun
 • Seminář pro uživatele interaktivní tabule
 • Inspekční činnost I., II.
 • Úspěšné zvládání komunikace
 • Individualizace v mateřské škole
 • Hygienické požadavky na školy
 • Dítě předškolního věku dříve a dnes
 • Diagnostika dítěte předškolního věku
 • Pedagogická diagnostika a její využití v praxi
 • Předškolní pedagog a školní vzdělávací program
 • Pravá a levá hemisféra v kresbě
 • Užití multimédií a mediální výchova ve výuce
 • Jak lépe porozumět osobnosti dítěte prostřednictvím kresby I., II., III.
 • Školský management I., II.
 • Utváření kvalitních postojů k zdravému životnímu stylu
 • Vývojová psychologie předškolního období
 • Transakční analýza v komunikační praxi
 • Zavádění evropské dimenze do vzdělávání
 • Zdravotní problémy dětí předškolního věku
 • Tvorba koncepce mateřské školy
 • Nové formy práce v MŠ
 • Baumtest
 • Metodika výuky německého jazyka
 • Počáteční výuka němčiny

Lenka Brožíková

 • Školní zralost
 • Mensa NTC Learning – I., II.
 • Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ a jak se k tomu má mateřská škola postavit…
 • Jaká jsem já, takové vnímám okolí
 • Nadstandardní aktivity jako součást školního roku v mateřské škole
 • Psychická odolnost pedagoga a jak jí dosáhnout
 • Děti bez hranic
 • Specifické poruchy chování u dětí v předškolním věku
 • Inspirace pro distanční aktivity pro mateřské školy
 • Spolupráce MŠ a ZŠ před zápisem k povinné školní docházce
 • Než půjdu do školy aneb ukázková hodina předškoláků
 • Zásady asertivní a efektivní komunikace
 • Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku
 • Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
 • Individualizace vzdělávání v praxi MŠ
 • Hranice a rituály
 • Jak vést děti v mateřské škole k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování
 • Image pedagoga
 • Klady a zápory hyperaktivity u dětí od ranného věku po dospělost
 • …že tam roste houba hadí… aneb jak vybírat a rozehrávat s dětmi příběhy při společných činnostech I., II.
 • Připraveným štěstí přeje aneb PROČ, CO A JAK!
 • Technické a přírodní materiály ve výuce
 • Pedagogická diagnostika v předškolním věku
 • Pohádka v tvořivých činnostech mateřské školy – pohádkou k projektu
 • Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole
 • Sociální dovednosti předškolního pedagoga
 • „Třesky, plesky, hlavně česky…“ aneb české tradice ve společné hře předškolních dětí I., II.
 • Sociální dovednosti předškolního pedagoga
 • Ekoateliér I., II.
 • Předčtenářská gramotnost v MŠ
 • Užití multimédií a mediální výchova ve výuce
 • Hry jako pohlazení
 • Ekologická výchova v třídním vzdělávacím programu
 • Skřítek Drnovec a jeho přátelé – projekt
 • Jak si užít a prožít netradiční dny v MŠ s pohybem
 • Třídní vzdělávací program v jednotřídní MŠ, ale nejen pro ni
 • Aerobic
 • Výtvarný projev dítěte jako východisko pro pedagogickou diagnostiku – problémy jeho interpretace a didaktické reflexe
 • Výtvarně dramatický projekt Moře

Iveta Divišová

 • Dítě s hraničním chováním v MŠ
 • Chronicky nemocné dítě v mateřské škole
 • Komunikace s rodiči je někdy těžká (prohloubení spolupráce rodičů a pedagogů)
 • Vzdělávání dětí cizinců v praxi mateřských škol
 • Základy matematické pregramotnosti v MŠ
 • Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ
 • Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku
 • Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
 • Základy první pomoci pro zaměstnance škol
 • Efektivní komunikace a zpětná vazba
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Emoční inteligence v pedagogické praxi
 • Jaká jsem já, takové vnímám okolí
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 • Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů
 • Pozitivní působení na děti v mateřské škole
 • Pohybem ke zdravému vývoji dětí předškolního věku
 • Profese, činnosti a nářadí
 • Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy
 • Pozitivní působení na děti v mateřské škole
 • Kdybych dostal nápad, bylo by mi líp…
 • Náročné životní situace u dětí předškolního věku a používání obranných mechanismů v těchto situacích
 • Využití relaxace pro děti v MŠ
 • Náročné životní situace u dětí předškolního věku a používání obranných mechanismů v těchto situacích
 • Využití relaxace pro děti v MŠ
 • Výtvarné čarování aneb Artefiletika pro předškoláky
 • Význam rituálů a síla říkadla při společných činnostech v MŠ
 • Pedagogické hodnocení v MŠ
 • MŠ 1. Ročník (Kreativita učitelky MŠ, Problémy výchovy dítěte předškolního věku, Simulační hry na rozvoj pedagogických kompetencí, Osobnost a sebepoznávání, Praktická cvičení a hry v MŠ)
 • MŠ 2. Ročník (Ekologická výchova, Péče o talentované děti, Sociální péče o děti, Konkrétní problémy dětí a vhodné formy přístupu, Předškolní výchova ve vzdělávacím systému)
 • Jak si užít a prožít významné dny v MŠ s pohybem
 • Zábavná cvičení s náčiním
 • Relaxační hry s dětmi
 • Hodnocení jako klíčová dovednost pedagoga
 • Projekt – Kůry, můry ven, ať je krásný den
 • Zdravě hravě ve školce
 • Respektovat a být respektován
 • Báseň jako prostředek motivace
 • Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí předškolního věku
 • Cestička do školy aneb Budou z nás školáci
 • Rozvoj grafomotoriky

Zdeňka Kilbergerová

 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
 • Hranice a rituály ve výchově dětí
 • Logopedie jinak – náměty a tipy pro rozvoj logopedických oblastí u dětí v MŠ
 • Jak souvisí pohyb s výslovností?
 • Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
 • Dítě s „dysfunkcí“ a co s tím?
 • Magformers v geometrii pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ
 • Pedagogická diagnostika vývoje dítěte předškolního věku – zrakové vnímání
 • Kreativní výtvarné techniky – Pohádky ovčí babičky
 • Nápadník – výtvarné nápady a postupy
 • Lahvičko plastová, co se v tobě ukrývá
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 • Hry s pohybem trochu jinak
 • Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v mateřské škole
 • Přírodní a fyzikální zákony ve výuce
 • Bádání a zkoumání v mateřské škole
 • Hrou za poznáním
 • Přírodní a fyzikální zákony ve výuce
 • Náročné životní situace u dětí předškolního věku
 • Mensa NTC – I., II.
 • Mensa NTC – III. – finalizující trénink
 • Artefiletika jako metoda práce v předškolním vzdělávání
 • Tvary, barvy a symboly v dětském výtvarném projevu
 • Kreativní výtvarné techniky
 • Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy
 • Hyperaktivní dítě v MŠ a možnosti jeho výchovného vedení
 • Jak si užít a prožít netradiční dny v MŠ s pohybem
 • Priority předškolního vzdělávání
 • Kreativní výtvarné techniky
 • Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy
 • Vývoj laterality u dítěte předškolního věku
 • Angličtina pro nejmenší I., II.
 • Předškoláci v pohybu
 • Seminář pro uživatele interaktivní tabule
 • Jak lépe porozumět osobnosti dítěte prostřednictvím kresby
 • Pravá a levá hemisféra v kresbě
 • Psychologická vyšetření k posouzení školní zralosti
 • Pedagogická diagnostika a její využití v praxi

Ilona Krastová

 • Neukázněné dítě v předškolním věku
 • Mensa NTC Learning – I., II.
 • Barvy a my
 • Nadstandardní aktivity jako součást školního roku v mateřské škole
 • Sebepoznání k rozvoji osobnosti
 • Děti bez hranic
 • Inspirace pro distanční aktivity pro mateřské školy
 • Spolupráce MŠ a ZŠ před zápisem k povinné školní docházce
 • Než půjdu do školy aneb ukázková hodina předškoláků
 • Multikulturní výchova v MŠ
 • Základy první pomoci pro zaměstnance škol
 • Zásady asertivní a efektivní komunikace
 • Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku
 • Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
 • Nadané dítě ve škole a doma
 • Co dělat, když mám v MŠ dítě s odlišným mateřským jazykem
 • Konstrukční aktivity v mateřské škole
 • Komunikace s rodiči – společně s rodiči
 • Pedagogická diagnostika vývoje dítěte předškolního věku – zrakové vnímání
 • Asertivní řešení konfliktů
 • Hry s hlasem
 • Jak si užít a prožít významné dny v MŠ – zábavné cvičení s náčiním
 • Včasná péče o děti předškolního věku jako prevence vzniku specifických poruch učení
 • Školní zralost
 • Příběh a morální hodnoty
 • Mensa NTC – I., II.
 • Mensa NTC – III. – finalizující trénink
 • Podpora logopedické prevence
 • Preventivní programy pro děti
 • Předmatematické představy
 • Odměny a tresty v mateřské škole
 • Předčtenářská gramotnost v mateřské škole
 • Plánování a evaluace činností s dětmi v MŠ
 • Kreativní výtvarné techniky I., II.
 • Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání
 • Pohybem k zdravému vývoji dětí
 • Evaluace v MŠ
 • Komunikace s dětmi I., II.
 • Jóga v příbězích
 • Hry v MŠ

Radka Kubalová

 • Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti
 • Osobnostně sociální rozvoj
 • Zvládání komunikace s rodiči
 • Problémové chování… co s ním?
 • Individualizace ve vzdělávání v praxi mateřské školy
 • Hranice a rituály ve výchově dětí
 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa
 • Pedagogická činnost s nadanými předškoláky
 • Relaxační a uvolňovací techniky
 • Rozvíjení grafomotoriky
 • Poznávání živé i neživé přírody prostřednictvím pokusů
 • Aktivní řešení technického problému ve výuce
 • Neukázněné dítě předškolního věku
 • Poruchy chování u dětí předškolního věku
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
 • Mensa NTC – I., II.
 • Mensa NTC – III. – finalizující trénink
 • Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství
 • Pregramotnost v mateřské škole aneb Učit děti číst už v předškolním věku?
 • Sekce řečové výchovy – Jazyk a řeč
 • Druhy narušené komunikační schopnosti
 • Logopedická prevence narušené komunikační schopnosti
 • Předčtenářská gramotnost
 • Odborné semináře speciální pedagogiky

Václava Volfová

 • Klady a zápory hyperaktivity u dětí od raného věku po dospělost
 • Mensa NTC Learning - I., II.
 • Psychická odolnost pedagoga a jak ji dosáhnout
 • Děti bez hranic
 • On-line výuka v MŠ
 • Logopedie jinak – náměty a tipy pro rozvoj logopedických oblastí u dětí v MŠ
 • Naplňování cílů EVVO v ročních obdobích
 • Individualizace v MŠ – skupinová práce
 • Emoce učitele a distanční výuka
 • Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
 • Komunikace s rodiči
 • Principy a faktory ovlivňující úspěšnost výuky a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra
 • Lapbook – pomocník učitele i žáka
 • Dyslálie – vyvozování sykavek
 • Co dělat, když všechno ve výchově selže?
 • Přechod dítěte s PAS z MŠ do ZŠ
 • Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „Kouzlení s Jarněnkou“
 • Kreativní metody při řešení problémů
 • Relaxační dovednosti a ochutnávka meditace
 • Hranice a rituály II.
 • Řeč těla aneb čtěte gesta, mluvte pohyby
 • Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti
 • Hyperaktivní dítě v MŠ a možnosti jeho výchovného vedení
 • Hranice a rituály
 • Osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků
 • Pohádka v tvořivých činnostech mateřské školy – pohádkou k projektu
 • Jazyk a řeč
 • Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce
 • Konstrukční aktivity v mateřské škole
 • Ranní cvičení v mateřské škole
 • Kreativní výtvarné techniky
 • Náročné životní situace u dětí předškolního věku a používání obranných mechanismů v těchto situacích
 • Jak cvičit, co na co
 • Sociální dovednosti předškolního pedagoga

Lucie Miškovičová

 • Právní předpisy a praxe v MŠ aktuálně
 • Podpora dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka
 • Problémové chování… a co s ním?
 • Mensa NTC Learning – I., II.
 • Úskalí práce asistenta pedagoga
 • Ostych a stud u dětí
 • Pět nejčastějších chyb podle ČŠI
 • Jak souvisí pohyb s výslovností?
 • Případová konference na OSPOD
 • Dechové techniky jako první pomoc při stresu
 • Oromotorika mluvidel – praktické rady, náměty a aktivity
 • Proč děti trpí nechutenstvím a odmítají jíst aneb vše, co byste měli vědět o problémech dětí s jídlem
 • Co dělat, když mám v MŠ dítě s odlišným mateřským jazykem
 • Jak přistupovat k dítěti s koktavostí
 • Zvládání komunikace s rodiči
 • InspIS ŠVP
 • Hry s pohybem trochu jinak
 • Osobnostně sociální rozvoj
 • Klady a zápory hyperaktivity u dětí od raného věku po dospělost
 • Ekologická výchova – záchranná stanice živočichů Plzeň
 • Neukázněné dítě v předškolním věku
 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa
 • Ať není plánování trápením
 • Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ
 • Pedagogická diagnostika v praxi MŠ
 • Individualizace ve vzdělávání, pohled na jiný způsob plánování řízených i spontánních činností dětí
 • ..že tam roste houba hadí ……….aneb jak vybírat a rozehrávat s dětmi příběhy při společných činnostech
 • Práce s hlasem
 • Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR
 • Veletrh ekologických výukových programů
 • Předškoláci v pohybu I.
 • Obsah, metody a formy polytechnického vzdělávání v mateřských školách
 • Práce s nástroji v MŠ

Dana Řeháková

 • Dítě s hraničním chováním v MŠ
 • Rozvíjení grafomotoriky v předškolním věku
 • Ať není plánování trápením
 • Netradiční vazby, tvorba dekorací
 • Netradiční dny v MŠ – zábavné cvičení s náčiním
 • Konstrukční aktivity v mateřské škole
 • Taneční ochutnávka
 • Hranice a rituály ve výchově dětí

Zuzana Sabóová

 • Mensa NTC Learning - I., II.
 • Hranice a rituály ve výchově dětí
 • Chronicky nemocné dítě v mateřské škole
 • Akutní infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
 • Klady a zápory hyperaktivity u dětí předškolního věku
 • Respirační onemocnění – rýma, kašel v MŠ aneb jak se k tomu má mateřská škola postavit
 • Kreativní metody při řešení problémů
 • Arteterapie a aktivizace klienta
 • Zvládání emocí, aneb jak na zlobivé dítě
 • Portfolio dítěte prakticky a smysluplně
 • Relaxační techniky pro každodenní využití
 • Předškolák v MŠ
 • Základy osobnostně sociálního rozvoje pedagoga MŠ
 • Neklidné dítě v MŠ
 • Pohybové aktivity v mateřské škole, hlavní části velkého cvičení
 • Hudební činnosti v MŠ anebo práce s písní/básní
 • Co dělat, když všechno ve výchově selže?
 • Jak souvisí pohyb s výslovností?
 • Předmatematické představy v MŠ
 • Dílna čtení a psaní pro předškoláky a malé školáky
 • On-line výuka v MŠ
 • Pohybové aktivity jako součást ranního cvičení v mateřské škole
 • Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ
 • Předcházíme vývojovým poruchám učení v MŠ
 • Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie
 • Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „Kouzlení s Jarněnkou“
 • Kniha v MŠ aneb efektivní práce s texty ve třídě MŠ
 • Arteterapie při práci s dětmi
 • Cviky pro zpevnění kotníku a nožní klenby
 • Logopedická prevence, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie – praktická cvičení
 • Základy první pomoci pro zaměstnance škol
 • Rozvoj jemné motoriky aneb jak připravit dítě ještě před samotným nácvikem psaní
 • Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku
 • Narušená komunikační schopnost u dětí v předškolním věku
 • Prevence a zvládání stresu
 • Agrese a agresivita, kde se to v dětech bere?
 • Jak na hyperaktivní dítě
 • Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
 • Vliv traumatu na psychiku dětí
 • Jak správně přistupovat k dítěti s koktavostí
 • Co dělat, když mám v MŠ dítě s odlišným mateřským jazykem
 • Jak komunikovat s rodiči dětí a žáků
 • Robotika v MŠ
 • Individualizace vzdělávání – workshop PF JU České Budějovice
 • Zvládání komunikace s rodiči
 • Ať není plánování trápením
 • Zábavné cvičení s náčiním

Kateřina Synková

 • Prevence vzniku nezdravých pohybových návyků u předškolních dětí
 • Práce s emocemi u dětí
 • Obtížná jednání s rodiči
 • Oblastní workshop PV – Canva pro pokročilé – Jak si vyrobit soubor pracovních listů pro děti v MŠ
 • Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ a jak se k tomu má mateřská škola postavit…
 • Oblastní workshop PV – Tvorba pracovních listů pro začátečníky
 • Prevence vzniku vadného držení těla u dětí v mateřských školách – 1. část
 • Prevence vzniku vadného držení těla u dětí v mateřských školách – 2. část
 • Portfolio dítěte prakticky a smysluplně
 • Individualizace v MŠ – skupinová práce
 • Jak pracovat v centrech aktivit
 • Rozvoj zrakové a sluchové percepce u dětí předškolního věku
 • Podpůrná opatření u dětí s narušenou komunikační schopností v MŠ
 • Co dělat, když všechno ve výchově selže?
 • Komunikace s rodiči
 • Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole
 • Práce s ilustrací jako podpora porozumění textu v mateřské škole
 • Hodnocení v předškolním vzdělávání
 • Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „Kouzlení s Jarněnkou“
 • Logopedie jinak – náměty a tipy pro rozvoj logopedických oblastí u dětí v MŠ
 • Dyslálie – vyvozování sykavek
 • Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ
 • Jak souvisí pohyb s výslovností?
 • Nadané dítě ve škole a doma
 • Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku
 • Základy první pomoci pro zaměstnance škol
 • Zdravotnické úkony v MŠ a ZŠ
 • Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání
 • Rozvoj jemné motoriky aneb jak připravit dítě ještě před samotným nácvikem psaní
 • Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
 • Hranice a rituály
 • Minidílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů

Martina Špelinová

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy