Vzdělávací program


Ústřední téma:

Hlavičku mám na nápady,
abych si vždy věděl rady,
jak a proč se umím ptát,
chci vše zkusit, všechno znát.

Témata:


Integrovaný blok č.1

Když si s něčím nevím rady,
poradím se s kamarády.
budeme si spolu hrát,
zpívat, cvičit, malovat.

Časový rozsah: přibližně 4 - 6 týdnů

Cíl:

Při rozvíjení schopností dítěte, které jsou důležité pro navazování vztahů k ostatním lidem, využívat edukační aktivity k získávání informací pro pedagogickou diagnostiku jako východisko pro další nastavení vhodného způsobu vzdělávání a včasnou prevenci všech možných pozdějších školních neúspěchů dětí.

Činnostní charakteristika:

Po prázdninách se budeme učit vytvářet kolem sebe podmínky, které napomohou tomu, aby zde každé dítě postupně získalo své místo a v novém prostředí se cítilo bezpečně a jistě. Budeme se vzájemně kolem sebe rozhlížet, poznávat se, učit se znát svá jména, své značky, komentovat zážitky z prázdnin, vzájemně se respektovat a zakládat dětská přátelství. Nejmladší děti se postupně seznámí se všemi prostorami naší školky a naučíme se v nich všichni orientovat a bezpečně pohybovat. Nenásilně se seznámíme s jednoduchými pravidly společného soužití a se vším, co je ve školce běžné. Budeme si též společně vytvářet obrazné symboly - piktogramy vzájemného soužití, objevovat nové hračky, hry, knížky, pomůcky a vše, co nás zajímá. V rámci vzdelávací nabídky bude využito edukačních aktivit vhodných pro přirozenou adaptaci dětí na prostředí mateřské školy a podporujících sbližování dětí, uvědomování si kamarádství a aktivní naslouchání druhému. Zaměříme se též na modelové situace, kdy se dítě učí přijímat ostatní kolem sebe, činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému a v souvislosti s tím i na hry interaktivní, sociální, pohybové, námětové, hudební a dramatické, maňáskové scénky a tvůrčí etudy a pokusy. Nezapomeneme na činnosti spontánní, relaxační a odpočinkové. Budeme dávat příležitost ke vzájemným rozhovorům, slovním projevům a dechovým cvičením. Starší děti budou moci zvolit i činnosti seznamující je s audiovizuální technikou. Budeme si hrát na školní zahradě se zahradním nářadím a ostatními pomůckami, budeme experimentovat s pískem a předměty. Děti, které již školku navštěvovaly, budou do jisté míry nést zodpovědnost za některá pravidla, se kterými již mají zkušenost, budou pomáhat ulehčovat novým dětem chvíle odloučení od rodičů, překonávat rozpaky a učit se žít s kamarády v novém prostředí tak, aby byli všichni spokojení. Nepůjde to všechno hned, budeme se to učit a procvičovat celý rok.

Naše záměry:
 • seznámíme děti s prostředím, do kterého přicházejí a naučíme je orientovat se v těchto prostorách
 • seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím
 • naučíme děti znát svoji značku, zaujímat své místo ve třídě
 • povedeme děti k vnímání režimového uspořádání dne a důležitosti dostatku pohybu i odpočinku
 • společně s dětmi si vytvoříme základní pravidla společného soužití
 • seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně
 • podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování
 • budeme děti postupně vést k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • budeme pravidelně procvičovat motoriku a učit se postupně zvládat dovednosti související s udržením rovnováhy
 • povedeme děti k projevování svých potřeb a k autentickému vyjadřování svých pocitů, svých názorů, prožitků
 • podpoříme aktivní komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu a vznikem dětských přátelství
 • povedeme děti k správnému zacházení s knihami, ke zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
 • umožníme dětem společné sdílení zážitků z vyprávění, četby, práce s knihou
 • budeme posilovat vnitřní motivaci dětí – umožňujeme volbu hry, hračky, činnosti
 • postupně děti povedeme k odhadování svých možností a předpokladů pro konkrétní činnost
 • ve třídě budeme regulovat emoční klima tak, aby v ní nebyl křik, napětí a konflikty
 • v rámci pedagogické diagnostiky si budeme všímat dětské individuality, vlastních způsobů učení a případných zvláštností a specifických schopností u jednotlivých dětí
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

 • dítě si aktivně všímá, co se kolem něho děje a chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
 • pokud se dítěti dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Kompetence k řešení problému:

 • dítě si uvědomuje, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit a že řešení problémů je samozřejmá součást života a učení

Kompetence komunikativní

 • v běžných situacích dítě komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými
 • dítě se domlouvá gesty i slovy

Kompetence sociální a personální

 • dítě napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • dítě se při společných činnostech domlouvá a spolupracuje

Kompetence činnostní a občanské

 • dítě spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • váží si práce i úsilí druhých
 • odhaduje rizika svých nápadů
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem něho děje
Integrovaný blok č.2

Vzal si malíř pestré barvy,
listí stromů maluje,
my společně prozkoumáme,
jak a proč to všechno je.

Časový rozsah: přibližně 6 - 8 týdnů

Cíl:

Citlivě si všímat změn v okolním prostředí a přírodě, podporovat rozvoj obsahové stránky řeči, radost z objevování a dozvídání se nových věcí.

Činnostní charakteristika:

Krása podzimní přírody nás bude inspirovat k jejímu citlivému vnímání a naše smysly nám v tom pomohou nejvíce. Při vycházkách a výletech do přírody budeme pozorovat barvy plodů, kamenů a ostatních přírodnin, krásné barvy objevíme i na listech stromů a keřů. Budeme poslouchat, jak podzimní vítr hučí, hvízdá a šelestí, ucítíme měnící se vůni lesa. Budeme si cvičit jazýčky, hrát se slovy, dávat si běžné i enigmatické hádanky,dovypravovat příběhy s otevřeným koncem, pracovat s přírodninami, hrát různé ekohry, ochutnáme při tom zeleninu a podzimní ovoce.Budeme si povídat o tom, která zvířátka se již ukládají k zimnímu spánku, dozvíme se, že les čeká zimní odpočinek a že celá příroda se v tomto období, tak jako každý rok, mění a pozvolna se na tento spánek připravuje. Objevování podzimních tajemství podpoříme i čtením zajímavých knížek, které si mohou děti přinést z domova, rytmizováním říkadel, básniček ve spojení s pohybem, prohlížením encyklopedií a hledáním souvislostí s tím, co jsme pozorovali při svých podzimních výletech. V souladu s těmito činnostmi si budeme klást různé otázky, společně hledat odpovědi, budeme se snažit domýšlet, předvídat, představovat si, společně hodnotit postavy z jednoduchých příběhů a probouzet fantazii. Za pomoci pohybových her spojených s řečí nebo zpěvem budeme podporovat jak pohybovou aktivitu, tak chuť dětí k dalšímu vyjadřování. Téma kouzelného podzimu umožníme dětem najít i v dětských výukových programech nebo při práci s novými hračkami, pomůckami, tablety a interaktivní tabulí. Z našich knihovniček si budeme společně vybírat knížky k prohlížení, vyprávění a čtení, které jsou vhodné k šíření úcty k životu a které jsou nositeli univerzálních morálních hodnot. To, co se dozvíme a společně při čtení objevíme, se budeme snažit i graficky znázornit, vytvořit myšlenkovou mapu, popřípadě vhodně aplikovat do našeho společného soužití, běžného života.

Naše záměry:
 • pobytem v přírodě podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí
 • budeme se nadále učit zvládat dovednosti související s udržením rovnováhy a podporovat vědomé ovládání těla
 • budeme dále společně vytvářet pravidla společného soužití
 • povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě a jejího koloběhu
 • zaměříme se u dětí na rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami
 • budeme rozvíjet smysly dětí
 • budeme děti učit přecházet od konkrétně názorného myšlení k myšlení pojmovému, budeme stimulovat vývoj myšlení asociativního
 • budeme děti učit osvojit si schopnost sdělit své poznatky i formou výtvarnou, pohybovou, hudební apod.
 • budeme usilovat o rozvíjení řeči postupně od úrovně, na které se dítě aktuálně nachází, v souladu s celostním přístupem k osobnosti
 • speciálně zaměřenými cvičeními budeme podporovat stimulaci vývoje synapsí
 • budeme věnovat pozornost produktivním jazykovým dovednostem, správné výslovnosti, ale i celkovému mluvnímu projevu a receptivním jazykovým dovednostem tzn. hlavně vnímání a porozumění vyslechnutého textu
 • zapojíme do procesu vzdělávání dětí nové moderní pomůcky a počítačovou techniku tak, aby byly maximálně nápomocny prevenci vzniku čtenářských obtíží, vyrovnávání komunikačních dovedností dětí před nástupem do základní školy a zacíleny na aktuální a specifické potřeby všech dětí
 • povedeme děti k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě a ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech,
 • podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb a typů inteligencí
 • budeme učit děti respektovat jeden druhého
 • povedeme děti k poznání, že za své svobodné rozhodnutí si ponesou svoji odpovědnost
 • budeme navozovat přiměřenou radost z úspěchu dítěte v jednotlivých činnostech
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

 • dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí

Kompetence k řešení problémů:

 • dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Komunikativní kompetence

 • dítě průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu
 • dítě dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

Sociální a personální kompetence

 • dítě chápe, že nespravedlivost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí
 • dítě se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit

Činostní a občanské kompetence

 • dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých
 • dítě se učí svá práva i práva druhých hájit a respektovat
Integrovaný blok č.3

Rohy, jazyk, kopyto,
uhádneme, kdo je to.
Pak spočítá každý z nás,
Kdy Ježíšek přijde zas.

Časový rozsah: přibližně 6 týdnů

Cíl:

Posilovat důležitost lidského prvku v komunikaci mezi lidmi a kontaktu s živým slovem a prohlubovat tak vzájemné emocionální vazby mezi všemi zúčastněnými tzn. dětmi, rodiči, zaměstnanci školy, učit děti podílet se na utváření společenské pohody v prostředí třídy, mateřské školy.

Činnostní charakteristika:

Toto období je stvořeno pro podporu emočního zdraví dětí, jejich pocitu bezpečí, důležitosti a lásky. Zaměříme se na posilování mezilidských vztahů, vztahů v rodině i pro poznávání její hlavní funkce. Zařadíme proto hry a činnosti na téma rodiny, přátelství, vztahů mezi oběma pohlavími a aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi dětmi a dospělými. To vše souvisí s vnímáním dohodnutých pravidel soužití mezi dětmi a dospělými v celé naší školce, se schopností spolupracovat a respektovat druhé, s důvěrou mezi dětmi a všemi zaměstnanci mateřské školy. V této době se budeme se těšit na společná povídání, vyprávění a čtení o vánocích, vzájemné sdílení svých zážitků, přání a tužeb a na přípravy vánoční tradice. Budeme si uvědomovat sílu, tempo a rytmus řeči za pomoci dechových, artikulačních a fonematických her. Po vyprávění či čtení necháme vyplout na povrch své myšlenky, touhy, přání i obavy. Živé vyprávění a čtení bude inspirací k nejrůznějším aktivitám, zejména výtvarným, hudebním, manipulačním, konstruktivním a dramatickým. Zaposloucháme se do koled a seznámíme se s některými vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví, zdobení vánočního stromu pro zvířátka v lese, pracovní činnosti týkající se slavnostního stolování, úpravy školkovského prostředí a poslech příběhů, pohádek, hudebních skladeb a účast na kulturních akcích, které nám pomohou porozumět aktuálním citovým prožitkům a slavnostním náladám. Průběh těchto akcí budeme sledovat i na úrovni života v obci a našeho nejbližšího okolí. Celkovou vánoční atmosféru zpříjemní vánoční posezení s rodiči.

Naše záměry:
 • přiblížíme dětem tradici vánoc
 • budeme seznamovat děti s uměním a kulturou, která se vánoc týká
 • přiblížíme dětem funkci rodiny
 • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině
 • povedeme děti k sociální soudržnosti
 • budeme podporovat rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí – spolupodílet se na estetičnosti prostředí, ve kterém žijeme
 • budeme dále společně vytvářet a stimulovat pravidla společného soužití
 • novými pomůckami a hračkami zajistíme podnětnost prostředí ve třídě
 • budeme rozvíjet schopnost dětí kultivovaně vyjadřovat získané dojmy a prožitky
 • podpoříme dětskou fantazii a kreativitu
 • povedeme děti ke zvídavosti, vymýšlení „nápadů“
 • speciálně zaměřenými cvičeními budeme podporovat stimulaci vývoje synapsí
 • budeme nadále posilovat vnitřní motivaci dětí
 • budeme nadále vytvářet podmínky pro učení individuální i kooperativní
 • povedeme děti k hodnocení svých pokroků a odhadování svých sil
 • zaměříme se na rozvoj fyzické zdatnosti dětí a zdokonalování jejich pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky při pobytu venku
 • budeme se nadále učit zvládat dovednosti související s udržením rovnováhy a podporovat vědomé ovládání těla
 • budeme zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné motoriky dítěte a stejnou pozornost budeme věnovat i organizaci pohybů artikulačních orgánů pravidelným zařazováním různých artikulačních cvičení a her.
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

 • dítě chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
 • dítě poznává, že se mnohému může naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Kompetence k řešení problému:

 • dítě řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně na základě nápodoby či opakovánín, náročnější s oporou dospělého
 • dítě chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli

Komunikativní kompetence

 • dítě chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • dítě se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady řečovými, ale i výtvarnými, hudebními a dramatickými prostředky

Sociální a personální kompetence

 • dítě rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlivost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • dítě dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí sejim
 • dítě je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Činnostní a občanské kompetence

 • svoje činnosti a hry se dítě učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dítě je otevřené aktuálnímu dění
Integrovaný blok č.4

Co se to tu přihodilo,
že je všude kolem bílo?
Z čeho tvořit, to už víme,
sněhuláka postavíme.

Časový rozsah: přibližně 6 týdnů

Cíl:

Posilovat samostatnost dětí při vyjadřování vlastních myšlenek prostřednictvím obohacujících zážitků v prostředí běžného živo¬ta mateřské školy zaměřených na utváření kladného přístupu ke zdravému životnímu stylu.

Činnostní charakteristika:

V tomto období zjistíme, že zima je nádherná doba, která se hodí pro sportování, dovádění a radování se, ale i pro zkoumání vlastností sněhu a ledu, stavění sněhuláků a různých sněhových „příbytků“. Budeme si hrát se sněhem, na sněhu a na ledu, hrát hokej, bobovat, hrát si ve školce na lékaře, povídat si o zdraví, nemoci, správném stravování, možném nebezpečí a úrazech, vyprávět si zážitky ve spojitosti s nehodou, s nemocí, s pobytem v nemocnici a o společných ozdravných pobytech a zimních výletech dětí a rodičů. Budeme rozvíjet neverbální komunikaci, mimiku, gesta, naše pohyby těla jako podporu doro¬zumívání a porozumění. Zaměříme se dále na činnosti, které nám pomohou poznávat lidské tělo a jeho části. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co by se stalo, kdyby…, co myslíš, že se teď stane, jaká je souvislost mezi zdravím a sportováním, proč je důležitý odpočinek, budeme diskutovat nad problémy a povzbuzovat se k reflexi nad důsledky vlastních činů. Budeme vyhledávat časté příležitosti ke spo¬lečným hrám a činnostem s ostatními dět¬mi, abychom všichni získali zkušenosti s oboustranně potřebným a prospěšným porozuměním, komunikací a spoluprácí.Budeme nadále využívat informativní a komunikativní prostředky, prohlížet si zajímavé obrázky v encyklopediích, odpočívat při poslechu zajímavých pohádek a příběhů na pokračování, ve kterých se můžeme např. dozvědět mnoho zajímavého o krajinách věčného sněhu a ledu i o zvířatech a lidech, kteří tam žijí. Poetické zimní období podnítí naši tvořivost a nápaditost, estetické vnímání i vyjadřování, kterých využijeme ve školce při různých literárních, výtvarných či dramatických činnostech. Na vycházkách se seznámíme s nejbližším okolím mateřské školy, s místem, kde je v obci lékárna, ordinace dětského lékaře apod. V závěru oslavíme masopust. Vyrobíme si společně masky a pustíme se do karnevalového reje.

Naše záměry:
 • budeme rozvíjet pohybové schopnosti dětí při pobytech venku
 • povedeme děti k osvojení si poznatků, které se týkají podpory zdraví a bezpečí
 • budeme se nadále učit zvládat dovednosti související s udržením rovnováhy a podporovat vědomé ovládání těla
 • budeme děti vést k osvojení si dovedností, které jsou potřebné k spoluvytváření bezpečného prostředí a k ochraně dětí před jeho nebezpečnými vlivy a případnými úrazy
 • seznámíme děti s vlastnostmi sněhu a ledu
 • děti si osvojí nejzákladnější poznatky o svém těle
 • zaměříme se na posilování povědomí dětí o správném stravování, bezpečném pohybu
 • podpoříme rozvoj základních kulturně společenských návyků
 • budeme rozvíjet jazykové dovednosti, motivovat děti k rozhovorům novými metodickými materiály, obrázkovými soubory
 • speciálně zaměřenými cvičeními budeme podporovat stimulaci vývoje synapsí
 • budeme rozvíjet kooperativní dovednosti mezi dětmi
 • budeme kultivovat dětskou představivost a fantazii
 • budeme děti učit sebeovládání
 • budeme dále poznávat naši obec a její okolí
 • zaměříme se na vytváření povědomí dětí o tom, že na planetě Zemi existují i jiné kultury a národnosti
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

 • dítě má elementární poznatky o světě lidí, přírody, kultury, techniky, který dítě obklopuje
 • dítě objevuje, zkoumá a experimentuje
 • dítě při zadané práci dokončí, co započalo

Kompetence k řešení problému:

 • dítě problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje
 • dítě rozlišuje řešení, která jsou funkční – vedoucí k cíli, a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit

Komunikativní kompetence:

 • dítě aktivně používá slovní zásobu k dokonalejší komunikaci
 • dítě samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi
 • dítě dovede využít knížku, encyklopedii, počítač, tablet, audiovizuální techniku

Sociální a personální kompetence:

 • dítě se samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit názor a vyjádřit jej
 • dítě dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším

Činostní a občanské kompetence:

 • dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí – přírodní i společnské
Integrovaný blok č.5

Když sluníčko začne hřát,
stěhuje se zima z vrat.
S vládou končí, to už víme,
jaro venku objevíme.

Časový rozsah: přibližně 8 týdnů

Cíl:

Poznávat přirozeně i zprostředkovaně živou i neživou přírodu, těšit se z příjemných zážitků při setkávání s přírodními krásami ve svém okolí, uvědomovat si jejich křehkost a potřebu ochrany.

Činnostní charakteristika:

Budeme využívat každé příležitosti k poznávání různých ekosystémů (les, louka, rybník, domácí prostředí) v našem okolí a jejich jarního probouzení. Především sama příroda, počasí, zvířata, jejich mláďata a rostliny kolem nás přichystají řadu pozorování, které budou motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvami i přírodninami, pro ekohry, pro napodobování zvuků, průpravná cvičení k artikulaci, cvičení motoriky mluvidel, pro práci s knihou a další kognitivní činnosti. Schopnost poslechu příběhů budeme nadále kultivovat, využijeme všechny příležitosti k aktivnímu řečovému projevu a rozšiřování slovní zásoby. Budeme nadále podporovat příjemnou atmosféru a náladu pro společná vyprávění a posilovat tím hezké vztahy mezi dětmi. Určování tvarů, barev, jejich třídění a pojmenovávání budou pojmy, se kterými se děti při experimentování, ale i různých řízených činnostech setkají. Řada činností, zvláště těch pohybových a zdravotně zaměřených, bude probíhat v prostorách školní zahrady. Při vycházkách do přírody se setkáme s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (společenství včel, mravenců, brouků atd.) a tím i významem spolupráce, tolerance a ohleduplnosti v lidském společenství. Budeme si též všímat pořádku či nepořádku kolem sebe i v okolní přírodě a zjišťovat, jak se mohu o pěkné prostředí zasloužit i já sám. Budeme společně přemýšlet nad otázkami, Co se stane, když….., a nad otázkami vzniku a zániku života.

Naše záměry:
 • budeme se nadále učit přijímat základní hodnoty uznávané ve společenství dětí ve třídě, ve společenství ostatních lidí
 • prohloubíme poznatky dětí o prostředí, v němž žijí
 • budeme vnímat přírodu a život v ní
 • budeme se učit schopnosti přizpůsobení se vnějšímu prostředí i jeho změnám
 • posílíme povědomí dětí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou
 • budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je možno je poškodit
 • povedeme děti k úctě k životu ve všech jeho formách
 • zdokonalíme slovní zásobu a podpoříme plynulý jazykový projev dětí každodenními rozhovory, jazykovými hříčkami
 • budeme se snažit o vytváření základů pro práci s informacemi
 • speciálně zaměřenými cvičeními budeme podporovat stimulaci vývoje synapsí
 • budeme nadále rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost dětí pobytem venku
 • budeme se nadále učit zvládat dovednosti související s udržením rovnováhy a podporovat vědomé ovládání těla
 • budeme rozvíjet pozitivní city dětí
 • budeme se učit uvědomit si potřebu vzájemné spolupráce
 • budeme nadále posilovat kooperativní dovednosti dětí
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

 • dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi
 • dítě se učí spontánně, ale i vědomě
 • má elementární poznatky o přírodě
 • dítě se orientuje v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • získanou zkušenost dítě uplatňuje v praktických situacích

Kompetence k řešení problému:

 • dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí
 • dítě si zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Komunikativní kompetence:

 • dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách
 • rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Sociální a personální kompetence:

 • v běžných situacích dítě uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku
 • dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích
 • dítě chápe, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou
 • dítě přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

Činostní a občanské kompetence:

 • dítě chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činnorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • dítě jde za svým záměrem , ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • dítě ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
Integrovaný blok č.6

Načpak máme bystrou hlavu?
K učení i pro zábavu.
Navštívíme v malé chvíli
všechny zemské světadíly.

Časový rozsah: přibližně 8 týdnů

Cíl:

Zakládat u dětí elementární povědomí o tom, že svět lidí, zvířat i rostlin je rozmanitý, pestrý a proměnlivý, učit je orientovat se v jeho řádu a o výsledcích pozorování vést rozhovory.

Činnostní charakteristika:

Budeme si vyprávět o cestování různými dopravními prostředky, putování známými i neznámými oblastmi a krajinami, zajímat se o lidi a zvířata z různých zemí, či světadílů. Navštívíme zoologickou zahradu a budeme toto téma dále rozvíjet hrou, hudebními i pohybovými aktivitami a prací s knihou.
Zaměříme se na činnosti, které vedou k poznávání různých lidských vlastností, dovedností, schopností i citů. Budeme pozorovat, jak se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní. Po vyprávění nebo čtení příběhů o jiných krajích budeme společně hledat odpovědi na otázku, o čem byla tato knížka, co je pro nás nejdůležitější, co nás při četbě napadlo, co mi to připomíná. Starší děti si zkusí obrázkovou knížku dokonce vyrobit. Ve školce ochutnáme jídla jiných národů, které nám naše paní kuchařky připraví, budeme vést rozhovory o tom, kam pojedeme na prázdniny, debaty o svých zážitcích z dalekých cest, ale i o fantazijních výletech, které si společně vymyslíme. Své představy a vlastní názory vyjádříme pomocí různých výtvarných dovedností a technik. Na mapě a na obrázcích si ukážeme místa, kde kdo již byl a odkud kdo je. Seznámíme se s různými symboly, tvary, starší děti, pokud budou mít zájem i s některými číslicemi či písmeny.
Ve školce i na zahradě zařadíme hry s dopravní tématikou, hry procvičující orientaci v prostoru a rozvíjející vůli a vytrvalost. Společně si řekneme, jak se při skutečných dopravních situacích můžeme chránit, jaké nebezpečí nám hrozí při hrách, jízdě na kole a jak můžeme ošetřit např. odřené koleno.

Naše záměry:
 • vedením k pohybu podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí
 • budeme se nadále učit zvládat dovednosti související s udržením rovnováhy a podporovat vědomé ovládání těla
 • budeme vytvářet zdravé životní postoje dětí jako základ zdravého životního stylu
 • seznámíme děti se světem lidí, zvířat, kultury, techniky a umění
 • budeme vytvářet povědomí o existenci dalších rozmanitých kultur a národností
 • podpoříme rozvinutí komunikace s vrstevníky i dospělými
 • budeme posilovat a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci dětí
 • podpoříme získání relativní citové samostatnosti dětí
 • budeme rozvíjet zájem dětí o učení, o psanou podobu jazyka
 • budeme rozvíjet paměť dětí a jejich pozornost
 • vyhledáme příležitosti k využívání vlastních a originálních nápadů dětí se zaměřením na jejich fantazii a představivost
 • podpoříme rozhovory dětí o tom, co slyšely, co shlédly
 • speciálně zaměřenými cvičeními budeme podporovat stimulaci vývoje synapsí
 • budeme děti vést k tomu, aby si dokázaly ochraňovat osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými lidmi i dospělými
 • procvičíme si časové pojmy, provolevou orientaci
 • budeme pracovat různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky
 • budeme děti vést děti k osvojení elementárních poznatků o znakových systémech – čísla, abeceda
 • budeme učit děti dovednostem, jak se chovat při dopravních situacích, u vody, na výletě, v ZOO, o prázdninách
 • budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

 • dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, techniky
 • dítě užívá jednoduché pojmy, znaky, symboly
 • dítě vyvíjí úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje
 • dítě dovede postupovat podle instrukcí, pokynů, je schopno se dobrat k výsledkům

Kompetence k řešení problému:

 • při řešení myšlenkových i praktických problémů dítě užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jedenoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • dítě spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty

Komunikativní kompetence:

 • dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • dítě ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že možno sej im učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • dítě rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

Sociální a personální kompetence:

 • při sekání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se dítě chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která mu je nepříjemná, umí odmítnout
 • dítě je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • dítě se dokáže bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Činostní a občanské kompetence:

 • dítě chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • dítě dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat
 • dítě má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy