Zápis - žádost o přijetí do mateřské školy

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ vždy v měsíci květnu. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024 se uskuteční 12. 5. 2023 od 8:00 do 16:00 hod. v kanceláři ředitelky MŠ

Kromě osobního podání dne 12. 5. je možno Žádost o přijetí s dalšími doklady doručovat do MŠ průběžně již od 9. 4. do 12. 4. 2023 a to následujícími způsoby:

 • 1. datovou schránkou (viz. kontakt)
 • 2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Zápis je administrativní záležitostí a není nutná osobní účast dítěte ve škole.

Do MŠ je třeba doložit:

 • 1. Žádost (viz. níže)
 • 2. Evidenční list (viz. níže)
 • 3. Doložení řádného očkování dítěte potvrzením praktického dětského lékaře na evidenčním listu (netýká se dítěte s povinným předškolním vzděláváním)
 • 4. Prostou kopii rodného listu
 • 5. Popřípadě kopii doporučení ze školského poradenského zařízení

(nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech)

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohla mít za prokázané. (viz. kritéria pro přijetí)

Důležité informace o zápisu:

 • 1. Předpokládaný termín zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí je stanoven na den: 9. 6. 2023.
 • 2. K zápisu na školní rok 2023/2024 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky.
 • 3. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona).
 • 4. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • 5. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. (viz. níže)
 • 6. Registrační číslo dítěte si sestavuje zákonný zástupce sám – viz. Sestavení registračního čísla k zápisu.
 • 7. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • 8. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • 9. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 • 10. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.