Žádost o přijetí do mateřské školy

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ v měsíci květnu. Pro školní rok 2019/2020 se uskuteční dne 7. 5. 2019 od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 do 18:00 v budově MŠ. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020:

Rodiče nebo jejich zástupci, kteří přijdou k zápisu, předloží rodný list dítěte, svůj platný průkaz totožnosti a pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů, předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

K zápisu na školní rok 2019/2020 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky nebo je vyzvednout při zápisu v mateřské škole.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)

Osobní návštěva dítěte není při zápisu nutná. Přibližný čas zápisu lze rezervovat od 11. 4. 2019 na webových stránkách školky. Při přijímání nerozhoduje pořadí příchodu k zápisu.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky. Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.